Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του أبرخش

hipparchus

Ελληνικά ίππαρχοσ ο ρόδιοσ, ίππαρχοσ ο τύραννοσ
Αραβικά أبرخش, هيبارخوس

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net