Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του مسامحة كهربائية

admittance

Αγγλικά admittance, admission, entree, entrance

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net