Τα συνώνυμα και τα αντωνύμια του munuaisen kaarilaskimo

arcuate vein of kidney

Φινλανδικά munuaisen kaarilaskimo, vena arcuata renis
Γαλικιανά vea arqueada do ril, vena arcuata renis

Ένα δωρεάν, πολύγλωσσο γράφημα γνώσης Synsets.net