برگزیدگی synonyms and antonyms

predilection

English preference, bent, orientation
Persian برگزیدگی, جانبداری, رجحان

preference

English predilection, preference, druthers, inclination, penchant, forechoice, taste
Persian برگزیدگی, جانبداری, رجحان

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net