بزرگ نمایی synonyms and antonyms

grandiosity

English grandiloquence, grandioseness, magniloquence, ornateness, rhetoric
Persian بزرگ نمایی, بلند پروازی, پر طمطراقی

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net