بسیار قدیمی synonyms and antonyms

aboriginal

English native, aborigine, autochthonous, indigenous, north american indian, primaeval, primal, primeval, primordial
Persian اصل نخستین, اولیه, باستانی, بسیار قدیمی, خاستگاهی, پیشین

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net