تنافر synonyms and antonyms

irony

English irony, ferric, ferrous, sarcasm
Arabic سخرية, تعارض, تنافر, تهكم, مفارقة

incompatibility

English discrepancy, inconsistency, mutual exclusiveness, repugnance
Arabic إشمئزاز, اختلاف, تباين, تضارب, تعارض, تنافر, تناقض, عدم التوافق, عدم التوافقية, عدم الموافقة

تنافر antonyms

compatibility

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net