توسل synonyms and antonyms

appeal

English entreaty, appeal, solicitation, invoke, attract, appealingness, charm, go up for, summons
Arabic استأنف, استئناف, استغاث, التمس, توسل, ناشد, استيناف, التماس
Persian استیناف, فرجام‌خواهی, افسون, التماس, به التماس خواستن, درخواست, دعا کردن به, طلسم

entreaty

English appeal, prayer
Arabic استعطاف, استغاثة, توسل, مناشدة

recourse

English expedience, refuge, resort, turn round
Persian توسل, مراجعه

solicit

English beg, invoke, hook, woo, tap
Arabic توسل, شحد

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net