حدود synonyms and antonyms

border

English frontier, limit, border, abut, adjoin, bound, boundary, brim, confine, edge, edging, fringe, hem, margin, outskirt, rim, selvedge, skirt, verge, molding, boundary line, frame, surround, butt, butt against, butt on, march, termination
Arabic حدود سياسية, حد, حدود
Persian حاشیه گذاشتن, متصل شدن, مجاور بودن, مرز, مماس بودن, نزدیک بودن, پیوستن, پیوسته بودن

frontier

English border, frontier, marches
Arabic حد, حدود
Persian مرز, مرزی

limit

English border, limit, limit point, boundary line, bound, boundary, circumscribe, confine, confine to, cripple, demarcation, demarcation line, hilt, edge, terminus ad quem, reduce, restrict, specify, limitation, margin, mete, point of accumulation, term, verge
Arabic تحديد, حد, حدود, خط حدود, ضيق, قيد, نطاق, نهاية
Persian حد, مرز, نوشتن در دور, کرانی

scope

English scope, aim, ambit, compass, orbit, range, reach, oscilloscope, telescope, setting, sight, umbrella
Persian حدود, محوطه, نوسان نما

حدود antonyms

infinite, unbounded, boundaryless, bottomless, boundless, appal, horrify, shock, dismay, overflow, endless, illimitable, amaranthine, countless, immeasurable, inestimable, interminable, limitless, unending, unlimited, vast, multitudinous, space, non finite, nonfinite, ramsey's theorem, unconfined

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net