عذر synonyms and antonyms

alibi

English excuse, alibi, elsewhere
Persian بهانه, جای دیگر, عذر, عذر خواستن

excuse

English alibi, apology, absolve, beg off, casuistry, condone, defence, exculpation, pretext, forgive, apologize, exempt, explain, let off, make excuses, offcome, pardon, reason, relieve, self justification, sorry
Persian بخشیدن, بهانه, توضیح دادن, جای دیگر, دستاویز, روشن کردن, شرح دادن, عذر, معاف کردن

apology

English excuse, apology, apologia, defence
Persian پوزش, آپولوژی, دستاویز, دفاع
Arabic اعتدار, اعتذار, عذر

supplication

English entreaty, plea, prayer, invocation
Persian لابه, استدعا, التماس, تضرع, عذر, مدافعه

A free, multilingual knowledge graph Synsets.net