أبرخش مترادف و متضاد

hipparchus

عربی أبرخش, هيبارخوس

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net