الرئيس بيغ براذر مترادف و متضاد

big brother

عربی الأخ الأكبر, الرئيس بيغ براذر

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net