تمثيل تصويري مترادف و متضاد

pictorial representation

عربی تصوير, تمثيل تصويري, رسم

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net