تنظيميا مترادف و متضاد

organizationally

عربی بشكل منظم, تنظيميا

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net