تنظيم سري مترادف و متضاد

secret society

پرتغالی sociedade secreta, sociedades secretas
sh tajna društva, tajno društvo
تایلندی สมาคมลับ, อั้งยี่
چینی 会门, 帮, 帮会, 秘密会社, 秘密结社
عربی تنظيم سري, جمعية سرية
آلمانی geheimbund, geheimgesellschaft
باسکی elkarte isileko, elkarte sekretu, isilpeko elkarte

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net