حذف أخضر الجناح مترادف و متضاد

green winged teal

انگلیسی green winged teal, greenwing

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net