حزب اليمين مترادف و متضاد

whig party

انگلیسی whig party, whigs

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net