حساب مدين مترادف و متضاد

accounts receivable

انگلیسی accounts receivable, r

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net