سنديان أشعر مترادف و متضاد

quercus cerris

انگلیسی quercus cerris, turkey oak, european turkey oak

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net