سنونو أبيض البطن مترادف و متضاد

common house martin

انگلیسی common house martin, northern house martin
پرتغالی delichon urbicum, andorinha dos beirais
ژاپنی イワツバメ, 西岩燕

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net