سوجو مترادف و متضاد

suzhou

انگلیسی suzhou, gusu, wu, suzhounese

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net