سيارة مفخخة مترادف و متضاد

car bomb

انگلیسی car bomb, boilermaker
تایلندی คาร์บอมบ์, รถระเบิด
عربی سيارة مفخخة, قنبلة سيارة
فرانسوی voiture piégée, véhicule piégé
هلندی bomauto, autobom

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net