فلمينات الزئبق مترادف و متضاد

mercury fulminate

انگلیسی fulminate of mercury, fulminating mercury
فنلاندی elohopeafulminaatti, räjähdyselohopea
گالیسیایی fulminante de mercurio, fulminato de mercurio
ژاپنی 雷こう, 雷汞, 雷酸水銀

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net