كي نوت مترادف و متضاد

keynote

انگلیسی keynote, tonic, keynoter, workword

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net