لاتفاعلي مترادف و متضاد

unreactive

عربی غير متفاعل, لاتفاعلي

لاتفاعلي متضاد

reage, reactive, 头痛医头, 头痛医头 脚痛医脚, تفاعلي, متفاعل, emptive, reaktionsdygtig, reaktiv, imoibríoch, responsive, reagoiva, reaktiokykyinen, réactif, reactivo, reattivo, reaktif

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net