مركاتور مترادف و متضاد

gerardus mercator

انگلیسی gerardus mercator, mercator, gerhard kremer

نمودار دانش چند زبانه رایگان و رایگان Synsets.net