पर्यायवाची और विलोम danelagen

danelagen

फ़िनिश danelaw, tanskalaismaa

danelaw

फ़िनिश danelagen, danelaw, tanskalaismaa

एक नि: शुल्क, बहुभाषी ज्ञान ग्राफ Synsets.net