سنديان أشعرの同義語と反意語

quercus cerris

英語 quercus cerris, turkey oak, european turkey oak

無料の多言語ナレッジグラフ Synsets.net