آنية زجاجية의 동의어 및 반의어

glassware

알바니아어 artikuj prej qelqi, qelqurina
태국어 ชุดเครื่องแก้ว, เครื่องแก้ว
아랍어 آنية زجاجية, أدوات زجاجية, زجاجيات
바스크어 beirateria, kristaleria
핀란드어 lasiesineet, lasitavara, lasitavarat
일본어 ギヤマン, 玻璃器

무료 다국어 지식 그래프 Synsets.net