Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Synsets

Sử dụng từ đồng nghĩa để tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Có 68 ngôn ngữ phổ biến hơn, với các từ vựng ít nhất 10.000 thuật ngữ. Hơn 90% dân số thế giới thực sự nói một trong những ngôn ngữ này hoặc các ngôn ngữ cốt lõi. Danh sách này cũng bao gồm một số ngôn ngữ mang tính lịch sử (như tiếng Latin) hoặc được xây dựng (như Esperanto). Nhiều kiến thức của chúng tôi đến từ Internet, từ điển đa ngôn ngữ miễn phí. Điều này cung cấp cho chúng tôi thông tin về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, dịch các khái niệm sang hàng trăm ngôn ngữ và nhiều giác quan từ được gắn nhãn cho nhiều từ.

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net