Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của أبرخش

hipparchus

Tiếng Ả Rập أبرخش, هيبارخوس

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net