Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của أبقراط

hippocrates

Tiếng Ả Rập أبقراط, بقراط

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net