Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của الرئيس بيغ براذر

big brother

Tiếng Ả Rập الأخ الأكبر, الرئيس بيغ براذر

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net