Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của الزاوية

angular shape

Tiếng Ả Rập الزاوية, شكل زاوي
Tiếng Phần Lan kulmikas muoto, kulmikkuus

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net