Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của الساد

cataract

Tiếng Ả Rập الساد, ميه بيضا

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net