Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của تمثيل تصويري

pictorial representation

Tiếng Ả Rập تصوير, تمثيل تصويري, رسم

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net