Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của تميم الإنزيم

coenzyme

Tiếng Ả Rập تميم الإنزيم, مرافق الإنزيم أ

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net