Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của تنظيميا

organizationally

Tiếng Ả Rập بشكل منظم, تنظيميا

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net