Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của توبوليف

tupolev tu 134

Tiếng Ả Rập توبوليف تي يو 134, توبوليف

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net