Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của حزب اليمين

whig party

Tiếng Anh whig party, whigs

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net