Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của حزب شيوعي

communist party

Tiếng Ả Rập الحزب الشيوعي, حزب شيوعي

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net