Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của سنونو أبيض البطن

common house martin

Tiếng Anh common house martin, northern house martin
Tiếng Bồ Đào Nha delichon urbicum, andorinha dos beirais
Tiếng Nhật イワツバメ, 西岩燕

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net