Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của سيتشل بيج

satchel paige

Tiếng Anh satchel paige, leroy robert paige

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net