Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của فيتوريو دي سيكا

vittorio de sica

Tiếng Anh vittorio de sica, de sica

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net