Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của كي نوت

keynote

Tiếng Anh keynote, tonic, keynoter, workword

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net