Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của مركاتور

gerardus mercator

Tiếng Anh gerardus mercator, mercator, gerhard kremer

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net