Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của مسامحة كهربائية

admittance

Tiếng Anh admittance, admission, entree, entrance

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net