Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của অসমিয়াম

osmium

Tiếng Việt osmi, osimi
Tiếng Anh osmium, atomic number 76, os

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net