Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của অহিংসা

ahimsa

Tiếng Anh ahimsa, noninjury

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net