Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của almindelig blærebælg

colutea arborescens

Tiếng Anh colutea arborescens, bladder senna

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net